สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง แสดงบุคลิกและตัวตนในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์รวมถึงสื่อศิลปะหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอศิลป์ และคอมพิวเตอร์ศิลป์ โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางศิลปะในทุกสื่อ อาทิ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ทฤษฏีทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ องค์ความรู้ทางภัณฑารักษ์ ประเด็นร่วมสมัยในงานศิลปะ การจัดการธุรกิจทางด้านศิลปะ เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพทางความคิด การสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

  • เป็นหลักสูตรแห่งแรกในมหาวิทยาลัยไทยที่เน้น Contemporary Art
  • ดําเนินการควบคู่กับหอศิลป์ BUG ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ
  • จัดแสดงผลงานระดับนานาชาติ 
  • เรียนกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และมีนักวิชาการด้านศิลปะมาเป็นผู้สอน
  • มีความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
เทอมแรก 54,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 384,880

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Visual Arts


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณยงวิทย์ สันธนะพานิช
เจ้าของบริษัท
บริษัท Mushroom Studio
คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand