สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง แสดงบุคลิกและตัวตนในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์รวมถึงสื่อศิลปะหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอศิลป์ และคอมพิวเตอร์ศิลป์ โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางศิลปะในทุกสื่อ อาทิ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ทฤษฏีทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ องค์ความรู้ทางภัณฑารักษ์ ประเด็นร่วมสมัยในงานศิลปะ การจัดการธุรกิจทางด้านศิลปะ เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพทางความคิด การสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

  • เป็นหลักสูตรแห่งแรกในมหาวิทยาลัยไทยที่เน้น Contemporary Art
  • ดําเนินการควบคู่กับหอศิลป์ BUG ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ
  • จัดแสดงผลงานระดับนานาชาติ 
  • เรียนกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และมีนักวิชาการด้านศิลปะมาเป็นผู้สอน
  • มีความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
เทอมแรก 27,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 384,580
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Visual Arts


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณยงวิทย์ สันธนะพานิช
เจ้าของบริษัท
บริษัท Mushroom Studio
คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand