ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธานและพันธกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆเข้ากับองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ การวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวมและมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


วิสัยทัศน์
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเป็นการพัฒนาชาติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ การวิจัย และการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวม มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เป็นสากล สนับสนุนการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เน้นการสร้างและเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวมความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อทางศิลปกรรมที่กว้างขวางรวมไปถึง การพูด การเขียน ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างและพัฒนานักสร้างสรรค์และนักวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลงานให้ได้คุณภาพระดับ
สากล เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการสร้างสรรค์และการวิจัย
3. พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้คณาจารย์นำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถแข่งขันได้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและชุมชนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น
6. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
7. สืบสานพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  2. สาขาวิชาทัศนศิลป์
  3. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
  4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.