มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

บูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาควบคู่การออกแบบเน้นสร้าง Creator หรือนักสร้างสรรค์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ เทคนิคการเขียนแบบเพื่อนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประวัติศาสตร์การออกแบบ ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ การออกแบบพัฒนาวัสดุ กฎหมายและการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การตลาด และการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการออกแบบ เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เทอมแรก 51,880
ตลอดหลักสูตร 420,080

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)