สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

บูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาควบคู่การออกแบบเน้นสร้าง Creator หรือนักสร้างสรรค์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ เทคนิคการเขียนแบบเพื่อนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประวัติศาสตร์การออกแบบ ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ การออกแบบพัฒนาวัสดุ กฎหมายและการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การตลาด และการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการออกแบบ เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  • หลักสูตรครอบคลุมการออกแบบการจัดการการพัฒนาวัสดุทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
  • สอนโดยนักออกแบบมืออาชีพ
  • ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและทักษะผู้ประกอบการ
  • ใช้ความเป็นไทยขายตลาดสากล
  • มีการจัดการเรียนการสอนตามภาคธุรกิจ เช่น บริษัทที่รับออกแบบโดยมีสไตล์เป็นของตนเองและมีแบรนด์สินค้าของตนเอง บริษัทที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองเป็นระบบอุตสาหกรรม/งานหัตถอุตสาหกรรม/กิจการเพื่อชุมชน บริษัทที่รับออกแบบโดยสไตล์เป็นไปตามแบรนด์ผู้ว่าจ้าง และกลุ่ม Startup การหาเงินระดมทุนแบบ Crowd Funding สร้างนวัตกรรม
นักสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ากับองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยแนวความคิดอย่างผู้ประกอบการ
เทอมแรก 54,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 420,080

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)