มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

บูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาควบคู่การออกแบบเน้นสร้าง Creator หรือนักสร้างสรรค์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ เทคนิคการเขียนแบบเพื่อนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประวัติศาสตร์การออกแบบ ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ การออกแบบพัฒนาวัสดุ กฎหมายและการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การตลาด และการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการออกแบบ เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เทอมแรก 27,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 420,080

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)