ประวัติคณะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักว่าความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชนในชาติให้พัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีแนวคิดที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ โดยในครั้งแรกได้เสนอขอใช้ชื่อว่า “คณะมัณฑนศิลป์”   แต่ได้ทำการเปลี่ยนเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์” ตามคำแนะนำของทบวงมหาวิทยาลัย ประกอบกับเหตุผลที่ว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการในศาสตร์ด้านศิลปกรรม  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 2  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายทวิช  กลิ่นประทุม) ตามอำนาจในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532  คณะฯจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้งคณะฯ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะฯ เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนขึ้น ณ อาคาร 4 และอาคารฝึกงาน ภายในวิทยาเขตรังสิต (ปัจจุบันเป็นอาคาร A5) อาคาร B2 วิทยาเขตรังสิต  และได้ปรับการใช้พื้นที่สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตรังสิต เป็นอาคาร B3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการสอนวิชาพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการงานไม้ งานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ในเวลาต่อมา

ปีการศึกษา 2535  นับเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตของคณะฯ สำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับใช้สังคม ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพต่างๆ เป็นอย่างดี จากนั้นในปีการศึกษา 2538  คณะฯ ได้ทำการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ซึ่งมีบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา  2541  และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาค จากนั้นในปีการศึกษา 2555 จึงได้เปิดสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ

พร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น สาขาการออกแบบตกแต่งภายในจึงได้ย้ายไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการบริหารงานโดยคณบดี เรียงตามลำดับดังนี้

ปีพ.ศ. 2532-33 อาจารย์ยงสฤษดิ์ จารุบูรณะ

ปีพ.ศ. 2534-48 รองศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีวิบูลย์

ปีพ.ศ. 2548-60  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต 

ปีพ.ศ. 2560-64 ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล

ปีพ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

โดยได้บริหารงานในแนวคิดที่ว่าการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเป็นการพัฒนาชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ การวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สีประจำคณะ : ชมพูกลีบบัว

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2564, 09:17:56 น.