คณะผู้บริหาร

ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์
คณบดีคณะบัญชี
ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา