แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

FA111

Basic Drawing

3

3

FA113

Two Dimensional Design

3

3

FA115

History of Arts

3

3

FA116

Color Theory

3

3

VA131

Creative Practice on Paper

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

EN002

English for Social Communication

3

3

FA112

Creative Drawing

3

3

FA114

Three Dimensional Design

3

3

FA117

Basic Visual Computing

3

3

VA132

Creative Practice on Flat Surface

3

3

VA141

ParadigmShifts in Art

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

FA111

Basic Drawing

  รวม    

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

FA111

Basic Drawing

  รวม    

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

VA234

Experimental Three Dimensional Creative Work

3

3

VA251

Practice and Analysis in Visual Art A

4

4

VA243

Critical Issues in Contemporary Asia and Thai Art

3

3

VA245

Curatorial Practice

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

EN003

English for Global Communication

3

  รวม

0

6

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

GE006

Asia and the Global Community

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

3

VA352

Practice and Analysis in Visual Art B

4

4

VA346

Aesthetics

3

3

 

(Major Elective 1 Course)

3

3

 

(Free Elective 1 Course–CO 301 – สหกิจ)

3

3

FA113

Two Dimensional Design

FA116

Color Theory

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE006

Asia and the Global Community

3

VA353

Practice and Analysis in Visual Art C

4

VA347

Art Criticism

3

 

(Major Elective 1 Course – VA 362 – สหกิจ)

3

6

 

(Free Elective 1 Course)

3

  รวม

19

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

VA361

Internship(แผนปกติ)

 

VA353

Practice and Analysis in Visual Art C

 

4

  รวม  

4

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005

Creative Leadership Skills

3

3

VA454

Practice and Analysis in Visual Art D

4

4

VA455

Professional Preparation and Entrepreneurship

3

3

VA448

Visual Culture

3

3

 

(Free Elective 1 course)

3

  รวม

13

16

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

VA456

Degree Project in Visual Art

6

6

 

(Major Elective 1 Course)

3

VA347

Art Criticism

3

  รวม

9

9