โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อย่อ (ไทย) ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Product Design)

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็นแผนการศึกษา คือ
แผนการศึกษา 4 ปี แบบปกติ และ แผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

97 หน่วยกิต

    วิชาแกน 21 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 68 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 12 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต