โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion Design)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)
ชื่อย่อ (ไทย) ศป.บ. (การออกแบบแฟชั่น)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Fashion Design)

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

101 หน่วยกิต

    วิชาแกน 15 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 68 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 18 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต