สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

 

โลกของแฟชั่นที่เหนือกว่าแฟชั่น โดดเด่นกว่าด้วยสไตล์เฉพาะตัวที่แตกต่างด้วยการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น การเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ ฝึกทักษะทางการออกแบบและการตัดเย็บ การเขียนภาพประกอบแฟชั่น การออกแบบพื้นผิวของผ้า ควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การตลาดและการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต