รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อก. 001*EN 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3

 

อก. 002*

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3

 

อก. 003*

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3

 

กลุ่มวิชาบังคับ  (15 หน่วยกิต)  หน่วยกิต
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3

 

ศท. 003

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

 

ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3

 

ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3

 

กลุ่มวิชาเลือก  (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006GE 006 เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

 

ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3

 

ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3

 

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ข.หมวดวิชาเฉพาะ (104 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (18 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อน.151
CD 151
พื้นฐานการวาดเส้น  Basic Drawing 3
อน.152
CD 152
การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ   Design Drawing 3
อน.153
CD 153
พื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ Communication Design Fundamental 3
อน.154
CD 154
พื้นฐานการเขียนแบบ Basic Technical Drawing 3
อน.155
CD 155
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ Computer Aided Design 3
อน.161
CD 161
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ History of Art and Design 3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ (77 หรือ 80 หน่วยกิต) หน่วยกิต
6อน.171
CD 171
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1      Communication Design I 4
อน.272

CD 272

การออกแบบนิเทศศิลป์ 2

Communication Design II

4
อน.273

CD 273

การออกแบบนิเทศศิลป์ 3

Communication Design III

4
อน.374

CD 374

การออกแบบนิเทศศิลป์ 4

Communication Design IV

4
อน.375

CD 375

 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 (ยกเว้นสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Communication Design V

4
อน.376

CD 376

อน.376 การปฏิบัติงานวิชาชีพ (ยกเว้นสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

CD 376 Job Training

0
อน.478

CD 478

 การเตรียมโครงการออกแบบ

Degree Project Proposal

3
อน.479

CD 479

โครงการออกแบบนิเทศศิลป์

Degree Project in Communication Design

6
อน.156

CD 156

การถ่ายภาพ

Photography

3
อน.257

CD 257

ภาพประกอบ

Illustration

3
อน.180

CD 180

ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 1

Typography I

3
อน.281

CD 281

ตัวพิมพ์เพื่อการออกแบบ 2

Typography II

3
อน.282

CD 282

การออกแบบภาพดิจิตอล 3
Digital Image Design
อน.283

CD 283

การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว

Time-Based Media Design

3
อน.284

CD 284

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Editorial Design

3
อน.285

CD 285

การกำกับศิลป์

Art Direction

3
อน.262

CD 262

ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์

History of Communication Design

3
สพ.301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Pre-Cooperative Education

3
อน.363

CD 363

 การจัดการการออกแบบ

Design Management

3
อน.377

CD 377

สหกิจศึกษาสำหรับการออกแบบนิเทศศิลป์ (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education for Communication Design

7
อน.386

CD 386

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

Graphic Design on Packaging

3
อน.387

CD 387

การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว

Motion Graphics Design

3
อน.364

CD 364

การออกแบบนิเทศศิลป์วิจัย

Communication Design Research

3
อน.388

CD 388

การออกแบบเพื่อการสื่อสารข้อมูล (ยกเว้นสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Information Design

3
อน.389

CD 389

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

Interactive Media Design

3
อน.465

CD 465

ผู้ประกอบวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์

Entrepreneurship in Communication Design

3
วิชาเฉพาะด้านเลือก (6 หรือ 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
วิชาเฉพาะด้านเลือก การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Publication Design)
อนศ. 391

CDD 391

เทคนิคการพิมพ์สำหรับการออกแบบนิเทศศิลป์

Printing Technique for Communication Design

3
อนศ. 392

CDD 392

การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง

Experimental Typography Design

3
อนศ. 493

CDD 493

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เชิงทดลอง

Experimental Publishing Design

3
วิชาเฉพาะด้านเลือก การออกแบบภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชั่น (Moving Images and Animation) หน่วยกิต
อนศ. 394

CDD 394

การออกแบบตัวละคร

Character Design

3
อนศ. 395

CDD 395

แอนิเมชั่น

Animation

3
 

อนศ. 496

CDD 496

 

การจัดองค์ประกอบและเทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว

Digital Compositing and Visual Effect

3
วิชาเฉพาะด้านเลือก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Design) หน่วยกิต
อนศ. 397

CDD 397

การออกแบบประสบการณ์แก่ผู้ใช้งาน

User Experience Design (UX)

3
อนศ. 398

CDD 398

การสร้างสรรค์งานด้วยรหัสคำสั่ง

Creative Coding

3
อนศ. 499

CDD 499

หัวข้อพิเศษในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

Special Topics in Interactive Media Design

3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รับผิดชอบ เปิดสำหรับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ วิชาโทภาพยนตร์
อนศ. 300

CDD 300

การเขียนสตอรี่บอร์ดสำหรับแอนิเมชั่น

Storyboard for Animation

3
อนศ. 301

CDD 301

การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ

Classic Animation and Stop Motion

3
อนศ. 302

CDD 302

การผลิตภาพยนตร์วีดิโอ

Video Production

3
อนศ. 303

CDD 303

การออกแบบเทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว

Visual Effect

3
อนศ. 304

CDD 304

การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

3D Modeling and Animation

3
อนศ. 305

CDD 305

การถ่ายภาพโฆษณา

Advertising Photography

3
อนศ. 406

CDD 406

การจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว

Digital Compositing and Matte Painting

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
อน.251CD 251 การนำเสนอและการเตรียมผลงานสำหรับการออกแบบนิเทศศิลป์

Presentation and Portfolio for Communication Design

3

 

อน.252

CD 252

การพิมพ์ซิลสกรีน

Silk Screen

3

 

อน.253

CD 253

กระบวนการพิมพ์

Print Production

3

 

อน.354

CD 354

ประเด็นร่วมสมัยในการออกแบบนิเทศศิลป์

Contemporary Issues in Communication Design

3

 

อน.355

CD 355

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

Creative Advertising

3

 

อน.356

CD 356

วัฒนธรรมและการออกแบบ

Culture and Design

3

 

อน.357

CD 357

สัมมนาวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์

Seminar in Communication Design

3

 

อน.358

CD 358

การออกแบบเสียง

Sound Design

3

 

อน.359

CD 359

การออกแบบเกมส์ขั้นพื้นฐาน

Game Design Fundamentals

3