โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Acc.

แผนการศึกษาแบบปกติ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 30

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9
  กลุ่มวิชาบังคับ 15
  กลุ่มวิชาเลือก 6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 99

  กลุ่มวิชาแกน 51
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 36
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 12

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 6

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9
กลุ่มวิชาบังคับ 15
กลุ่มวิชาเลือก 6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99

กลุ่มวิชาแกน 51
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 36
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 12

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6