โครงการ Young AI Robotics ถ่ายทอดความรู้ด้านหุ่นยนต์สู่โรงเรียน เปิดรับสมัคร รุ่น 2

 

 

โครงการดีๆ กลับมาอีกครั้ง หลังจากรุ่นแรกได้ผลการตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้น Young AI Robotics โครงการ Workshop สำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่โลกของหุ่นยนต์  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และพันธมิตรชั้นนำ 

หากสนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ทีมโรงเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  สมัครได้แล้ววันนี้ - 10 มกราคม 63
คลิก bit.ly/BU_airobotics2

 

 

รู้จักโครงการ Young AI Robotics

ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งใหม่ๆ รอบตัวล้วนเกิดจากเทคโนโลยีเเละการพัฒนานวัตกรรม โครงการ Young AI Robotics จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการวิวัฒนาการของโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล สพฐ. และบริษัทพันธมิตร INEX เพื่อต่อยอดความสามารถให้กับเยาวชนที่สนใจด้านเทคโนโลยีและพร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนความทันสมัยให้กับประเทศไทย 

ซึ่งโรงเรียนทั้ง 10 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการรุ่น 1 ยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดและขยายผล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 62 และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ช่วยสอนในโครงการนี้ ได้รับคัดเลือกจากบริษัท Robotis ประเทศเกาหลี ให้เป็น Invited Team ของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ TurtleBot3 AutoRace ที่ประเทศเกาหลีในเดือนมกราคม 63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ดูข้อมูลข่าวสารโครงการ Young AI Robotics รุ่น 1

ม.กรุงเทพ จับมือกองทุน ดร.สุพงษ์ จัดแคมป์หุ่นยนต์ AI กระจายความรู้อุดมศึกษาสู่มัธยม

ครั้งแรกของไทย! ม.กรุงเทพ สร้างครูสอนปัญญาประดิษฐ์

แคมป์หุ่นยนต์ AI กระจายความรู้อุดมศึกษาสู่มัธยม

ม.กรุงเทพปลื้ม! โครงการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ Young AI Robotics สร้างต้นทางความรู้สู่สังคม

ยกระดับการศึกษาไทย! ม.กรุงเทพ-กองทุน ดร.สุพงษ์ จัด Young AI Robotics ปั้นเยาวชนป้อนโลก AI

 

 

มอบหุ่นยนต์ TurtleBot3 แก่ 10 โรงเรียน

เพราะการพัฒนาที่ดีที่สุด ควรเริ่มต้นตั้งเเต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างต้นทางความรู้สู่สังคม ด้วยการปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามารถในการเขียนโค้ด AI และเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ผ่านหุ่นยนต์ TurtleBot3 พร้อมซอฟต์แวร์โปรแกรม Robot Operating System (ROS) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ในระดับสากลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ ให้เเต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เเละขยายฐานสร้างกลุ่มเครือข่ายภายในโรงเรียนต่อไป 

 

รูปแบบการจัดการอบรม

เป็นการจัดอบรมแบบ Workshop โดยให้โรงเรียนที่เข้าอบรมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลจากผู้ช่วยวิทยากรผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นระยะเวลารวม 2 ปี ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าอบรมจะได้รับหุ่นยนต์ TurtleBot3 และสนามเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้โรงเรียนละ 1 ชุด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ครูผู้ควบคุมทีมต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับนักเรียนตลอดโครงการ

2. ครูต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหากมีความรู้ในระบบปฏิบัติการ Linux จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  นักเรียนของทีมโรงเรียนที่สมัครต้องมีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์

4. นักเรียนที่ร่วมทีมก าลังศึกษาระดับชนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

5.  โรงเรียนที่ร่วมโครงการต้องมีพื้นที่ สถานที่ ห้องกิจกรรม หรือห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงาน และพัฒนาการท างานของหุ่นยนต์

ตามความเหมาะสม

6.  ทีมผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มผลงาน ทั้งของคุณครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนประจ าทีม เพื่อประกอบการ พิจารณา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน

7.  โรงเรียนต้องลงนามความร่วมมือ (MoU) เข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนมีนาคม

2563 – มีนาคม 2564 (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับหุ่นยนต์ TurtleBot 3)

 

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ทีมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Young AI Robotic รุ่น 2 จะได้รับหุ่นยนต์ TurtleBot3 รุ่น Burger และสนาม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

2. ในวันพิธีเปิดโครงการ ทีมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานหุ่นยนต์ TurtleBot3 จำนวน 3 คน และครูผู้ควบคุมทีมไม่เกิน 2 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 คน

3. ทีมโรงเรียนจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแนบผลงานด้านหุ่นยนต์ของโรงเรียนใน รูปแบบไฟล์ PDF เพื่อประกอบการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการทางช่องทางออนไลน์ที่ลิงก์ bit.ly/BU_airobotics2

5. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

6. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.bu.ac.th และมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งผลการพิจารณาอีกครั้ง

7. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

กำหนดการและระยะเวลาการอบรม

  • รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 62 - 10 มกราคม 63

  • ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าสู่รอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 63

  • กำหนดการสัมภาษณ์ 21-24 มกราคม 63

  • ประกาศผลโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 28 มกราคม 63

  • พิธีเปิดและอบรมเบื้องต้น 27-28 มีนาคม 63 คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการอบรม 

  • การอบรม (ผ่านช่องทางออนไลน์) เมษายน 63 - มีนาคม 64 (รวม 2 ปี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Young AI Robotics สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล : 

อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2371, 09-0919-6097

Email: natcharee.p@bu.ac.th

คุณอมรรัตน์ แสงวงษา

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2620, 09-0919-6097

Email: amornrat.s@bu.ac.th

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 8 สิงหาคม 2563, 09:51:52 น.