ห้อง Digital lab
ที่ล้ำสมัยด้วยอุปกรณ์ในการสร้างงานแบบ Digital Fabrication มีเครื่อง Laser Cut คุณภาพสูง ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์งานออกแบบจากแนวคิด ไปสู่การสร้างงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image