เสียงจากรุ่นพี่
Kanatouch Wongga คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ให้อิสระถึงการแสดงออกถึงตัวตน ส่งเสริมให้มีความคิดแบบ Creative รวมถึงได้ Connection ต่างๆ มากมาย
วสวัตติ์ ศรีดัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
BUเป็นอีกครอบครัวหนึ่งสำหรับผม ที่มีทั้งเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี ให้ประสบการณ์ในชีวิตผมมากมายและทำให้ได้ค้นหาตัวเราเองว่าในอนาคตเราอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี ชี้แนะนำทางจนผมประสบความสำเร็จ
TANAPAT SUNTORNSALITKUL คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม - สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
Hard work never killed anyone
Johannes Liedtke หลักสูตรนานาชาติ - Marketing
Welcome to the thrilling world of marketing! Embrace curiosity, stay authentic, and understand your audience. Dream big but start small, stay resilient through challenges, and collaborate with others. Balance data with creativity and always believe in yourself. You have the power to shape the future. Go out and make an impact!
Mingye หลักสูตรนานาชาติ - Communication Strategy and Ideation
Waiting is just wasting time... Sighing alone cannot convey anything... Whatever happens is your own choice... But where can I find the courage to fight with all my strength.
Chheangsopanha Chhith หลักสูตรนานาชาติ - Marketing
I believe you got the potential to do the things you want. GO FOR IT!!!
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image