Campus Life

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก — ห้องปฏิบัติการ Robot Studio
ห้องปฏิบัติการ Robot Studio
แหล่งรวมคนชอบหุ่นยนต์ เปิดสตูดิโอต้อนรับนักศึกษาที่สนใจด้านหุ่นยนต์ AI มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image