BUCI สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเศรษฐกิจไทยด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่โลกดิจิทัลจีน


     วิทยาลัยนานาชาติจีน จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาในโครงการ Digital Commerce in China (DCC) #2 หนึ่งในกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีข้อมูลประกอบเชิงลึก นำไปร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับพันธมิตรภาคธุรกิจของไทยซึ่งได้ให้โจทย์การต่อยอดทางการตลาดด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดบนสื่อดิจิทัลจีนเพื่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและแบรนด์สินค้าไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน

    โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่สากล” และ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) บรรยายในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ” ณ ห้อง A3-301