เด็กบริหารฯ ไอเดียสร้างสรรค์เข้ารอบคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ


2022-10-25   248 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม GET RAW Protein Bar ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy ) ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน

 

 

สมาชิกทีม GET RAW Protein Bar

1. น.ส. พรชนก  ชัยนิคม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2. น.ส. ปภาวรินท์  ผดุงโภชน์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3. น.ส. ตรีเนตร  พิศนอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4. นาย เอกอนันต์  โสทรเกรียงไกร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

        กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิต นักศึกษา เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป