ทีมเด็กทุน BU สุดยอดออกแบบร้านค้างานกาชาด 2564 ผ่านออนไลน์


2021-12-23   1697 อ่านแล้ว

 

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตรให้กับทีมนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัล รองชนะเลิศประกวดออกแบบร้านค้ากาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์สิทธิพงษ์  เปรมประพันธ์ หัวหน้าแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา เป็นผู้รับแทน

        งานกาชาดประจำปี 2564 มาในธีม "ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ" ในรูปแบบออนไลน์ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ การออกแบบภายนอก, การออกแบบภายใน-นิทรรศการออนไลน์, แนวคิดการออกแบบ (VDO Clip) และการออกแบบเกมและหน้าร้านค้าออนไลน์ โดยทีมนักศึกษาทุนออกแบบเป็นนิทรรศการออนไลน์ภายใต้แนวคิด “สนุกแบบเก่า เล่าแบบใหม่”

 

 

ตัวแทนเพื่อนๆ ทีมนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปันกันเล่าประสบการณ์สนุกๆ

        นายปุณยวีร์  วิวรรธนชัยกุล (ปุณ) “รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ในท้ายที่สุดผลงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นการตอบแทนที่มอบทุนการศึกษาเพชรในชัยพฤกษ์ให้กับผม”

        นายนพันษกรณ์  ศรีธนพิพัฒ (คิว) “ผลงานครั้งนี้ทำให้ได้พัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นจากเดิม ได้ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากที่เราคิดไว้ตามโจทย์ที่ได้รับให้ออกมาเป็นงานที่ประสบความสำเร็จได้”

        นายพลวัฒน์  ช้างโต (โบ้) “ดีใจที่เป็น 1 ในทีมเพราะทำให้ได้พัฒนาทักษะของตัวเองมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานกับคนมีประสบการณ์ทั้งรุ่นพี่และอาจารย์ ได้รู้จุดเด่นและข้อผิดพลาดของตัวเองจากการทำงานด้วยเพื่อพัฒนาตัวเอง”

 

 

        นางสาวภัทราภรณ์  พราหมณ์วงศ์ (บิว) “งานทำให้รู้ว่าตัวเองได้ทำงานใหญ่เกินตัวแล้ว 1 ระดับ เป็นระดับที่ต้องประสานงานที่มีอาจารย์และรุ่นพี่ที่โตกว่ามากๆ มาเกี่ยวข้อง ต้องจัดการงานหลายอย่างและต้องมีระบบเป็นอย่างมาก ที่สำคัญเรื่องสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญต้องรับฟังกันรู้จักช่วยเหลือแบ่งงานกันเพราะเราทำในนามทีม”

        นางสาวรวินันท์  แก้วพวง (การ์ตูน) “โอกาสทำงานในตำแหน่งที่ไม่คิดว่าเด็กปี 1 จะมีโอกาสได้ทำ ดีใจมากๆ ที่ได้เรียนรู้เเละรู้จักกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกันในครั้งนี้ รวมไปถึงรุ่นพี่เเละอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา ขอบคุณที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าตัวเองควรพัฒนาตนอย่างไรบ้าง”

        โดยผลงานการออกแบบร้านกาชาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งหมดดำเนินการทำงานในรูปแบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน โดยทีมนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมจำนวน 19 คน ดังนี้

        ฝ่ายประสานงาน

        1. นางสาวภัทราภรณ์  พราหมณ์วงศ์ ชั้นปี 1 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์

        2. นางสาวรวินันท์  แก้วพวง ชั้นปี 1 วิศวกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์

        ฝ่ายออกแบบร้านภายนอก (Exterior) และออกแบบภายใน-นิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition)

        3. นายปุณยวีร์  วิวรรธนชัยกุล ชั้นปี 4 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        4. นางสาวศันศนีย์  จิตอุดมศักดิ์ ชั้นปี 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        5. นายปัณณวิทร์  ไวคำ ชั้นปี 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        6. นางสาวพรทิชา  ทวีวัฒน์ ชั้นปี 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        7. นางสาวภัทราพร  คงภักดี ชั้นปี 5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        8. นายพลวัฒน์  ช้างโต ชั้นปี 1 นิติศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        9. นายชยาทิต  ภวรัญชนพงศ์ ชั้นปี 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        10. นายธันยบูรณ์  ลดาพนิตกุล ชั้นปี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ทุนเพชรในชัยพฤกษ์

        ฝ่ายนำเสนอแนวคิดการออกแบบ (Content & VDO)

        11. นางสาวธรรศกมล  อินทรแย้ม ชั้นปี 1 นิเทศศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        12. นางสาวนัชชา  ปันติ ชั้นปี 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        13. นางสาวธัญญภัสร์  ภัทรธีรชัยเจริญ ชั้นปี 3 นิเทศศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์

        14. นางสาวธัญลักษณ์  ชัยแก้ว ชั้นปี 3 นิเทศศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        15. นายปัณณ์  เล้าวัชระ ชั้นปี 3 นิเทศศาสตร์ ทุน BU Talent           

        ฝ่ายออกแบบเกม & ร้านค้า Shop Homepage

        16. นายนพันษกรณ์  ศรีธนพิพัฒ ชั้นปี 1 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        17. นางสาวปราณฟ้า  ฟ้าประทานชัย ชั้นปี 1 ศิลปกรรมศาสตร์ ทุนเพชรในชัยพฤกษ์      

        18. นายจิรภัทร  สมเงิน ชั้นปี 1 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ทุน BU Creative        

        19. นายคำเงิน  คำปัน ชั้นปี 4 นิเทศศาสตร์ ทุน BU Creative