เด็ก BUCI คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ “สะพานสู่ภาษาจีน”


2021-03-24   1282 อ่านแล้ว

       

        นางสาววศินี  แซ่ล่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสูงสุดระดับประเทศ (กลุ่มนักศึกษา) ในหัวข้อ Impress wonderful, Express future (演绎泰精彩,讲出新未来) จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน (汉语桥 Chinese Bridge)” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประกวดทักษะภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษาจากนานาชาติทั่วโลกซึ่งสามารถต่อยอดเข้าร่วมประชันความสามารถที่ประเทศจีนโดยแบ่งรอบการประกวดคัดเลือกตามแต่ละประเทศ

 

 

        ด้วยความชอบเขียน ชอบพูดภาษาจีน จึงทำให้น้องวศินี เขียนสุนทรพจน์เรื่อง “เรียนภาษาจีน ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไป” ใช้ระยะเวลาฝึกฝนในการอ่าน และเขียนสุนทรพจน์จีน 1 เดือนเต็ม โดยได้รับการสนับสนุนฝึกซ้อมให้คำแนะนำทุกขั้นตอนตลอดการแข่งขันจาก ดร.ฉวีวรรณ  ว่องเจริญกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน เป็นอย่างดี