นักศึกษา ป.โทและอาจารย์ โชว์ผลงานมาสเตอร์พีซระดับชาติและนานาชาติ


2023-04-27   305 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ รับรางวัลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ACTIS NCOBA2023 และ PSUIC 2023 ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 

        Mr. Hengdarith  Pich นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP ร่วมกับ รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ และดร.ปภพ  พุฒิมานรดีกุล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Best Paper Award) สาขาการตลาด เรื่อง The Impact of Consumer Behavior, Influence Credibility and Product Attribute Factors on Online Purchase Intention regarding Healthy Food จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PSUIC 2023: The 2nd International Conference on Research across Disciplines 2023

 

 

        Miss Kan  Kyun นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP ร่วมกับ รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ และดร.ภาณุ  บุญสมบัติ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Best Oral Presentation) สาขาการตลาด เรื่อง The Effect of Restaurant’s Employees, Price, and Aesthetic Values Impacting on Customer’s Intention to Revisit the Restaurant in Bangkok จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PSUIC 2023: The 2nd International Conference on Research across Disciplines 2023

 

 

        Ms. Jessica นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP และดร.ชุติมาวดี  ทองจีน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Best Oral Presentation Award) สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง The Impact of Conflict Management, Work-Life Balance, and Emotional Intelligence towards Employee Performance in Private Companies in Yangon จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ACTIS NCOBA2023 : The 19th International and National Conference in Applied Computer Technology and Information Systems and The International and National Conference Business Administration 2023

 

 

        นางสาวณัฐณิชา  พลิกานนท์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP และดร.ศริญญา  ไล้สวัสดิ์  สุทธรัตนกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Best Oral Presentation Award) สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง The Impact of Consumer Behavior, Influence Credibility and Product Attribute Factors on Online Purchase Intention regarding Healthy Food จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ACTIS NCOBA2023 : The 19th International and National Conference in Applied Computer Technology and Information Systems and The International and National Conference Business Administration 2023