Admission Info

Tuition Fees

ข้อมูลการสมัครเรียน — ค่าเล่าเรียน
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
กยศ.
ลักษณะที่ 1
กยศ.
ลักษณะที่ 2
กยศ.
ลักษณะที่ 3
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
#DEK67

1. ทุน BU Freshy จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียด คลิก
2. ทุน BU Bright จำนวน 10,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 28 มกราคม 2567)
3. ทุน BU Smart Choice จำนวน 8,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 29 มกราคม 2567)

  • เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ข้อกำหนดการชำระเงินคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. 4,000 บาทได้ ยกเว้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการและหลักสูตรนานาชาติ)
  • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา 
    โดยสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้ยืมทุน กยศ. ได้ที่นี่ คลิก

หมายเหตุ

  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเป็น การประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ รายวิชาที่นักศึกษาเลือก ลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐานสำหรับหลักสูตร นานาชาติ สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มเติม
  • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม หน่วยกิตละ 300 บาท
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image