Admission Info

Tuition Fees

ข้อมูลการสมัครเรียน — ค่าเล่าเรียน
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
กยศ.
ลักษณะที่ 1
กยศ.
ลักษณะที่ 2
กยศ.
ลักษณะที่ 3
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาไทย)
54,230 70,600 530,030 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
55,930 70,400 524,930 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
62,830 76,100 534,730 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
66,830 63,600 505,530 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
77,230 82,700 661,530 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
71,830 59,300 547,230 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
69,830 68,600 617,730 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
62,830 65,500 524,130 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
69,830 83,100 530,830 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
69,830 83,100 530,830 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
69,830 83,100 538,330 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
69,830 83,100 530,830 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
54,230 70,600 530,030
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
55,930 70,400 524,930
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
62,830 76,100 534,730
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
66,830 63,600 505,530
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
77,230 82,700 661,530
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
71,830 59,300 547,230
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
69,830 68,600 617,730
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
62,830 65,500 524,130
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
69,830 83,100 530,830
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
69,830 83,100 530,830
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
69,830 83,100 538,330
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
69,830 83,100 530,830

#DEK67
 1. ทุน BU Select จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียด คลิก
 2. ทุน BU Freshy จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 18 เมษายน 2567)
 3. ทุน BU Bright จำนวน 10,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 28 มกราคม 2567)
 4. ทุน BU Smart Choice จำนวน 8,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 29 มกราคม 2567)
 • เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ข้อกำหนดการชำระเงินคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (มอบตัว ชำระเพียง 4,000 บาท* ได้ ยกเว้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการและหลักสูตรนานาชาติ)
 • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา 
  โดยสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้ยืมทุนได้ที่นี่ คลิก

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเป็น การประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ รายวิชาที่นักศึกษาเลือก ลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐานสำหรับหลักสูตร นานาชาติ สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มเติม
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม หน่วยกิตละ 300 บาท
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image