ค่าเล่าเรียน คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน  • ปีการศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(Economics)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. 42,580 285,830