Admission Info

ปริญญาโท

ข้อมูลการสมัครเรียน — ปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 - ภาคฤดูร้อน/2567
กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ดูกําหนดการที่ admission.bu.ac.th/grad

28 มิ.ย. 67

6 ธ.ค. 67

9 พ.ค. 2568

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ดูกําหนดการที่ admission.bu.ac.th/grad

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 67

เวลา 9.00 - 24.00 น.

8 - 10 ม.ค. 68

เวลา 9.00 - 24.00 น.

11 - 13 มิ.ย. 68

เวลา 9.00 - 24.00 น.

กําหนดชําระเงิน - ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

เปิดภาคเรียน

7 ก.ย. 67

8 ก.พ. 68

19 ก.ค. 68

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา

5 - 7 ก.ย. 67

เวลา 9.00 -16.00 น

6 - 8 ก.พ. 68

เวลา 9.00 -16.00 น.

17 - 19 ก.ค. 68

เวลา 9.00 -16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา

(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน

เรียนแล้วไม่ชําระเงิน)

30 พ.ย. 67

14 มิ.ย. 68

-

เพิกถอนวิชา

20 ม.ค. – 1 ก.พ. 68

23 มิ.ย. - 5 ก.ค. 68

4 – 16 ส.ค. 68

วันสุดท้ายของการเรียน

1 ก.พ. 68

5 ก.ค. 68

16 ส.ค. 68

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26/01/2024
กำหนดการ

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ดูกําหนดการที่ admission.bu.ac.th/grad

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

28 มิ.ย. 67

6 ธ.ค. 67

9 พ.ค. 2568

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ดูกําหนดการที่ admission.bu.ac.th/grad

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 67

เวลา 9.00 - 24.00 น.

8 - 10 ม.ค. 68

เวลา 9.00 - 24.00 น.

11 - 13 มิ.ย. 68

เวลา 9.00 - 24.00 น.

กําหนดชําระเงิน - ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

เปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

7 ก.ย. 67

8 ก.พ. 68

19 ก.ค. 68

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

5 - 7 ก.ย. 67

เวลา 9.00 -16.00 น

6 - 8 ก.พ. 68

เวลา 9.00 -16.00 น.

17 - 19 ก.ค. 68

เวลา 9.00 -16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา

(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน

เรียนแล้วไม่ชําระเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

30 พ.ย. 67

14 มิ.ย. 68

-

เพิกถอนวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

20 ม.ค. – 1 ก.พ. 68

23 มิ.ย. - 5 ก.ค. 68

4 – 16 ส.ค. 68

วันสุดท้ายของการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

1 ก.พ. 68

5 ก.ค. 68

16 ส.ค. 68

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26/01/2024
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image