Admission Info

หลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลการสมัครเรียน — หลักสูตรนานาชาติ
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 - ภาคฤดูร้อน/2566
กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ดูกําหนดการแต่ละชั้นปีที่
registration.bu.ac.th

29 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

2 พ.ค. 67 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบเซตวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

18 - 20 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

27 - 28 พ.ย. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

-

กําหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สําหรับ นักศึกษาเทียบโอน/
ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ/กลับเข้ามาศึกษาใหม่/
ปริญญาตรีที่ 2 (ยกเว้นนักศึกษาเข้าศึกษาภาคแรก)

26 - 27 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

29 - 30 พ.ย. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

14 - 15 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบรายวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

21, 24 - 25 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

1, 4, 6 ธ.ค. 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

16 - 17, 21 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น. 
ลงทะเบียนแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาออนไลน์ (Adding Online) 
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชําระเงินแล้วเท่านั้น*
(กรณีต้องการเพิ่มวิชาเท่านั้น)

21, 24 - 25 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

6 ธ.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

21 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

กําหนดชำระเงิน

31 ก.ค. 66

18 ธ.ค. 66

31 พ.ค. 67

กําหนดการรับใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนภาค 1/1-66 

ชำระเงินภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566

18 ก.ค. - 1 ส.ค. 66

-

-

ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

16 - 17 ส.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 - 5 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

5 - 6 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

สําหรับนักศีกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือ
ลงทะเบียนเรียบแล้วไม่ชำระเงิน)

16 ส.ค. 66 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
17 ส.ค. 66

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 ม.ค. 67 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
5 ม.ค. 67

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

5 มิ.ย. 67 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
6 มิ.ย. 67

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

เปิดภาคเรียน

21 ส.ค. 66

8 ม.ค 67

10 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ครั้งที่ 2

22 - 23 ส.ค 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

9 - 10 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือลงทะเบียน
เรียนแล้วไม่ชำระเงิน

22 - 23 ส.ค 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

9 - 10 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ชำระเงิน)

20 ก.ย. 66

7 ก.พ. 67

-

วันแจ้งจบการศีกษาประจําภาค (คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา)

21 ส.ค. - 9 ธ.ค. 66

8 ม.ค. - 11 พ.ค. 67

10 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67

ย้ายคณะ/ภาควิชา

25 - 29 ก.ย. 66

4 - 8 มี.ค. 67

10 - 14 มิ.ย. 67

เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต

11 ก.ย. - 9 ธ.ค. 66

29 ม.ค. - 11 พ.ค. 67

24 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67

วันเริ่มปิดภาคการศึกษา

10 ธ.ค. 66

12 พ.ค. 67

4 ส.ค. 67

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กำหนดการ

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ดูกําหนดการแต่ละชั้นปีที่
registration.bu.ac.th

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

29 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

2 พ.ค. 67 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบเซตวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

18 - 20 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

27 - 28 พ.ย. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

-

กําหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สําหรับ นักศึกษาเทียบโอน/
ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ/กลับเข้ามาศึกษาใหม่/
ปริญญาตรีที่ 2 (ยกเว้นนักศึกษาเข้าศึกษาภาคแรก)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

26 - 27 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

29 - 30 พ.ย. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

14 - 15 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบรายวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21, 24 - 25 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

1, 4, 6 ธ.ค. 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

16 - 17, 21 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น. 
ลงทะเบียนแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาออนไลน์ (Adding Online) 
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชําระเงินแล้วเท่านั้น*
(กรณีต้องการเพิ่มวิชาเท่านั้น)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21, 24 - 25 ก.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

6 ธ.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

21 พ.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

กําหนดชำระเงิน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

31 ก.ค. 66

18 ธ.ค. 66

31 พ.ค. 67

กําหนดการรับใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนภาค 1/1-66 

ชำระเงินภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

18 ก.ค. - 1 ส.ค. 66

-

-

ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

16 - 17 ส.ค. 66 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 - 5 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

5 - 6 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

สําหรับนักศีกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือ
ลงทะเบียนเรียบแล้วไม่ชำระเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

16 ส.ค. 66 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
17 ส.ค. 66

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 ม.ค. 67 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
5 ม.ค. 67

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

5 มิ.ย. 67 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 
6 มิ.ย. 67

 เวลา 9.30 - 16.00 น.

เปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21 ส.ค. 66

8 ม.ค 67

10 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

22 - 23 ส.ค 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

9 - 10 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือลงทะเบียน
เรียนแล้วไม่ชำระเงิน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

22 - 23 ส.ค 66
เวลา 9.30 - 16.00 น.

9 - 10 ม.ค. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 67 
เวลา 9.30 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ชำระเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

20 ก.ย. 66

7 ก.พ. 67

-

วันแจ้งจบการศีกษาประจําภาค (คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21 ส.ค. - 9 ธ.ค. 66

8 ม.ค. - 11 พ.ค. 67

10 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67

ย้ายคณะ/ภาควิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

25 - 29 ก.ย. 66

4 - 8 มี.ค. 67

10 - 14 มิ.ย. 67

เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

11 ก.ย. - 9 ธ.ค. 66

29 ม.ค. - 11 พ.ค. 67

24 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67

วันเริ่มปิดภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

10 ธ.ค. 66

12 พ.ค. 67

4 ส.ค. 67

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image