Admission Info

ปริญญาตรี

ข้อมูลการสมัครเรียน — ปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 - ภาคฤดูร้อน/2567
กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ดูกําหนดการแต่ละชั้นปีที่
registration.bu.ac.th

4 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

6 พ.ย. 67 เป็นต้นไป

8 พ.ค. 68 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบเซตวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

10 - 12 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 15 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

-

กําหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สําหรับ นักศึกษาเทียบโอน/
ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ/กลับเข้ามาศึกษาใหม่/
ปริญญาตรีที่ 2 (ยกเว้นนักศึกษาเข้าศึกษาภาคแรก)

15 - 16 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

18 - 19 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

12 – 13 พ.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบรายวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

17 - 19 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

20 - 22 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

14 - 16 พ.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียนแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาออนไลน์ (Adding Online)
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชําระเงินแล้วเท่านั้น*
(กรณีต้องการเพิ่มวิชาเท่านั้น)

19 ก.ค. 67

25 พ.ย. 67

16 พ.ค. 68

กําหนดชําระเงิน

30 ก.ค. 67

14 ธ.ค. 67

30 พ.ค. 68

กําหนดการรับใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนภาค 1/1
ปีการศึกษา 2567 ชําระเงินภายในวันที่ 17 ส.ค. 2567

5 - 17 ส.ค. 67

-

-

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน)
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

14 - 15 ส.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

7 - 8 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 - 5 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน)
สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือ
ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ชําระเงิน)

14 ส.ค. 67
เวลา 12.30 - 16.00 น.
15 ส.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

7 ม.ค. 68
เวลา 12.30 - 16.00 น.
8 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 มิ.ย. 68
เวลา 12.30 - 16.00 น.
5 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

เปิดภาคเรียน

19 ส.ค. 67

13 ม.ค. 68

9 มิ.ย. 68

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา ครั้งที่ 2
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

21 – 22 ส.ค 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

15 - 16 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 2
*สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือลงทะเบียน
เรียนแล้วไม่ชําระเงิน*

21 – 22 ส.ค 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

15 - 16 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนแล้วไม่
ชําระเงิน )

18 ก.ย. 67

11 ก.พ. 68

-

วันแจ้งจบการศึกษาประจําภาค (คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา)

19 ส.ค. – 7 ธ.ค. 67

13 ม.ค. – 17 พ.ค. 68

9 มิ.ย. – 2 ส.ค. 68

ย้ายคณะ/ภาควิชา

25 - 29 ก.ย. 67

17 – 21 ก.พ. 68

9 - 13 มิ.ย. 68

เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต

9 ก.ย. – 7 ธ.ค. 67

3 ก.พ. – 17 พ.ค. 68

23 มิ.ย. - 2 ส.ค. 68

วันเริ่มปิดภาคการศึกษา

8 ธ.ค. 67

18 พ.ค. 68

3 ส.ค. 68

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25/04/2024
กำหนดการ

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ดูกําหนดการแต่ละชั้นปีที่
registration.bu.ac.th

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

4 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

6 พ.ย. 67 เป็นต้นไป

8 พ.ค. 68 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบเซตวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

10 - 12 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 15 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

-

กําหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สําหรับ นักศึกษาเทียบโอน/
ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ/กลับเข้ามาศึกษาใหม่/
ปริญญาตรีที่ 2 (ยกเว้นนักศึกษาเข้าศึกษาภาคแรก)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

15 - 16 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

18 - 19 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

12 – 13 พ.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าออนไลน์ - แบบรายวิชา 
ลงทะเบียนกลุ่ม/รายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

17 - 19 ก.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

20 - 22 พ.ย. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

14 - 16 พ.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียนแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาออนไลน์ (Adding Online)
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชําระเงินแล้วเท่านั้น*
(กรณีต้องการเพิ่มวิชาเท่านั้น)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

19 ก.ค. 67

25 พ.ย. 67

16 พ.ค. 68

กําหนดชําระเงิน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

30 ก.ค. 67

14 ธ.ค. 67

30 พ.ค. 68

กําหนดการรับใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนภาค 1/1
ปีการศึกษา 2567 ชําระเงินภายในวันที่ 17 ส.ค. 2567

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

5 - 17 ส.ค. 67

-

-

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน)
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

14 - 15 ส.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

7 - 8 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 - 5 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคเรียน)
สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือ
ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ชําระเงิน)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

14 ส.ค. 67
เวลา 12.30 - 16.00 น.
15 ส.ค. 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

7 ม.ค. 68
เวลา 12.30 - 16.00 น.
8 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

4 มิ.ย. 68
เวลา 12.30 - 16.00 น.
5 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

เปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

19 ส.ค. 67

13 ม.ค. 68

9 มิ.ย. 68

ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา ครั้งที่ 2
*สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชําระเงินแล้ว*

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21 – 22 ส.ค 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

15 - 16 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ครั้งที่ 2
*สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือลงทะเบียน
เรียนแล้วไม่ชําระเงิน*

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

21 – 22 ส.ค 67
เวลา 9.30 - 16.00 น.

15 - 16 ม.ค. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

11 - 12 มิ.ย. 68
เวลา 9.30 - 16.00 น.

วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนแล้วไม่
ชําระเงิน )

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

18 ก.ย. 67

11 ก.พ. 68

-

วันแจ้งจบการศึกษาประจําภาค (คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

19 ส.ค. – 7 ธ.ค. 67

13 ม.ค. – 17 พ.ค. 68

9 มิ.ย. – 2 ส.ค. 68

ย้ายคณะ/ภาควิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

25 - 29 ก.ย. 67

17 – 21 ก.พ. 68

9 - 13 มิ.ย. 68

เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

9 ก.ย. – 7 ธ.ค. 67

3 ก.พ. – 17 พ.ค. 68

23 มิ.ย. - 2 ส.ค. 68

วันเริ่มปิดภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

8 ธ.ค. 67

18 พ.ค. 68

3 ส.ค. 68

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวน์โหลด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25/04/2024
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image