ขอแสดงความยินดี กับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้ารับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.กรุงเทพ


2022-12-14   173 อ่านแล้ว

       คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และได้รับการยอมรับ ยกย่องจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และเป็นหนึ่งในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 
       คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษา เผยแพร่ และเชิดชูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่คู่สังคมผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานหรือโครงการศิลปวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อ “นำความเป็นไทยสู่สากล” และ “สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน” และมีภารกิจสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม   อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคนสืบไป ทั้งนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2561 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
       สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้วางแนวทาง ดังนี้
กลุ่มงานทัศนศิลป์ เป็นผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย และสื่อผสม โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  ดำรงตำแหน่งประธานและก่อตั้งมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เพื่อเชื่อมโยงงานด้านศิลปะเผยแพร่ผ่าน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Bangkok Art Biennale” (BAB) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ จาก 3 คุณค่าหลัก อันได้แก่ คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม คุณค่าทางศิลปะ สู่คุณค่าทางเศรษฐกิจ นำผลงานจากศิลปินไทยและศิลปินชั้นนำระดับโลกกว่า 200 ชิ้นงาน จัดแสดงตามสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะกว่า 8,000 ล้านบาท ทำให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561” ประเภทเหตุการณ์สำคัญแห่งปี โดยกระทรวงวัฒนธรรม

       คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างปี 2552-2556 และเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวงการภาพถ่ายขึ้นมากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “…จนกว่าจะพบกันใหม่” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19โดยภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการส่งมอบให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา จัดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติสยามนิทรรศน์วัฒนา บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 

       กลุ่มงานดนตรีและวรรณศิลป์ เน้นกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผ่านดนตรี อาทิ การสนับสนุนมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าค่ายเยาวชนดนตรีไทยศรทอง ได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนอกโรงเรียน  การก่อตั้งวงดนตรี ซี อาเซียน คอนโซแนนท์  ในปี 2558 ซึ่งเป็นวงดนตรีที่รวมผู้เล่นเครื่องดนตรีประจำชาติจาก 10 ประเทศอาเซียน เอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของวงนี้ คือการนำเครื่องดนตรีประจำชาติซึ่งมีอัตลักษณ์และเสียงเฉพาะตัวที่โดดเด่นมาร่วมบรรเลงบทเพลงและสามารถสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างงดงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นทูตวัฒนธรรมทางดนตรีแห่งภูมิภาคอาเซียนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 
 
       กลุ่มงานวัฒนธรรมประเพณี สานต่อกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยาวนาน อาทิ การจัดทำหนังสือด้วยจงรักและบูชา ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลผ้าที่พระองค์ทรงสะสมไว้จาก 77 จังหวัดทั่วไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอัตลักษณ์ของผ้าจากแต่ละจังหวัด

       โดยเหตุที่คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้ที่นำความรู้ความสามารถในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนงานศิลป์สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องด้วยเกียรติคุณให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป