BU คว้า 8 รางวัลการันตีฝีมือและผลงานดีเด่นจาก สสอท. ปี 2565


2022-11-25   520 อ่านแล้ว

 

        สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) คัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก โดยในปีนี้ อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล

 

        ผศ.สุกฤตา  หิรัณยชวลิต หัวหน้าหลักสูตรการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ: อาจารย์ดีเด่น  

        ผศ.ดร.พิพัฒพงศ์  ฟักแฟ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ: นักวิจัยรุ่นใหม่  

        รศ.ดร.สุชาติ  ไตรภพสกุล อาจารย์ประจำคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ: นักวิจัย ระดับดีเด่น  

        อาจารย์ณภัทร  นิธิชนากานต์ อาจารย์ประจำแผนกพัฒนาทาเล้นท์ เวิร์คอินเทค® / เรียนควบงาน รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ: กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

        นางสาวเนรันตร์ชลา  สุขะพละ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

        Dr.Amaury-Alexandre  Schaller ปริญญาเอกสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

        นางสาวหัสยา  บุญนิธี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภททีม