BUSEM ร่วมมือ EPSON สร้างความรู้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน


2022-11-22   309 อ่านแล้ว

 

        คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ร่วมกับ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาวิชาการและแบ่งปันประสบการณ์ "Day One with Sustainability" กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืนจากเจ้าของกิจการ ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหลากหลายองค์กรมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณคณิน  ธรรมภิบาลอุดม หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน

 

 

คุณธัญญรัตน์  ตรีสุขมงคลโชติ และคุณปานไพลิน  พิพัฒนสกุล เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ She Knows แบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตภายใต้คอนเซปต์การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและลดของเสียในขั้นตอนการผลิต

 

 

คุณทศพล  ศุภเมธีกูลวัฒน์ เจ้าของธุรกิจผลิตสินค้าตกแต่งบ้านแบรนด์ Qualy ที่ผลิตสินค้าภายใต้คอนเซปต์รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

คุณชาญ  สิทธิญาวณิชย์ เจ้าของธุรกิจรองเท้า แบรนด์ Maddy Hopper ที่พัฒนาความยั่งยืนในเรื่อง Sustainability และ Zero Waste