BUCI จับมือ GWM อัพสกิลภาษาจีนให้ตั้งรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่


2022-07-20   640 อ่านแล้ว

 

        วิทยาลัยนานาชาติจีน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติจีน โดยมี ดร.นิธิวดี  จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน ร่วมกับ นายณรงค์  สีตลายน กรรมการผู้จัดการ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วยการบ่มเพาะศักยภาพผ่านโจทย์จริงทางธุรกิจ (Hands–on Experience) ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ผสมผสาน เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การร่วมกันผลิตผลงานทางด้านวิชาการ ตลอดจนการสร้างโอกาสและเวทีให้นักศึกษานำองค์ความรู้บูรณาการปรับใช้ นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาจีนและสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างเป็นมืออาชีพและสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา

 

 

        พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับกลไกและระบบการทำงานพลังงานรูปแบบใหม่แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติจีนและคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย