อาจารย์และนักศึกษา โชว์ผลงานวิชาการโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ


2022-07-19   742 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล ดังนี้

        อาจารย์เยาวลักษณ์  เอกไพฑูรย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์พงศ์เสวก  เอนกจำนงค์พร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมายังตลาดนัดกลางคืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 “นวัตกรรมการจัดการ: การบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

 

 

        อาจารย์เยาวลักษณ์  เอกไพฑูรย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์พงศ์เสวก  เอนกจำนงค์พร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และ ดร.ธัญญลักษณ์  เอนกจำนงค์พร นักวิชาการอิสระ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการจัดการบริการ”

 

 

        นายธนุ  ชาญปรีชารัตน์ นายธนะเมษฐ์  พณิชปัญญาพัฒน์ และนายธนกร  ขาวสุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด รับรางวัลบทความระดับดีเยี่ยมและการนำเสนอระดับดีเยี่ยม เรื่อง อิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และค่านิยมด้านวัตถุต่อความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู้บริโภค จากการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์  เที่ยงธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        ผศ.พนิดา  ตันศิริ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลบทความระดับดีเด่น เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 “นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน”

 

 

        ดร.นิตนา  ฐานิตธนกร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนางสาวธัญญลักษณ์  น้อยประชา รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม บริหารธุรกิจ ภาคบรรยาย เรื่อง ความดึงดูดใจและความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง ความสอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์และบุคคลที่มีชื่อเสียง และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของร้านค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภค Gen Z ในกรุงเทพมหานคร จากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

 

 

        ดร.รพีสร  เฟื่องเกษม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลการนำเสนอบทความ ระดับดีเด่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของบิตคอยน์และอารมณ์ของนักลงทุน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

        และ ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์  เที่ยงธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล Best Paper เรื่อง อิทธิพลของทัศนคติและความตระหนักเรื่องสุขภาพต่อความตั้งใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9