คณะบริหารฯ ชวนเด็ก BU อัปเลเวล เพิ่มคลังศัพท์ทางธุรกิจ


2022-05-13   443 อ่านแล้ว

       

  

       คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Biz Technical Term 2021 มุ่งเน้นให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางบริหารธุรกิจ (Business Technical Term) ผ่านระบบฐานข้อมูลคำศัพท์กลางของคณะฯ และคลังคำศัพท์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชา รวมถึงจัดการแข่งขัน "Biz Technical Term Contest 2021" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การคัดแข่งในรอบสุดท้าย จำนวน 34 คน และมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1. นายรัชชานนท์  กระแสโท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน

2. นายธนากร  พันพิพัฒน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

3. นางสาวณัฐธิดา  จันทราสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ

4. นายวรภัทร  อุทุมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

5. นางสาวฤทัยวรรณ  หมอนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ดร.รพีสร  เฟื่องเกษม / อ.กนกรัชต์  ระย้า / ดร.ชุติมาวดี  ทองจีน / อ.พงษ์ปณต  ศรีกรการ / ดร.ชยากานต์  บำรุงบุตร และ อ.อรอนงค์ วิชินโรจน์จรัล