BCE BUSEM รับแต่งตั้งเป็น TED Fellow Startup


2022-04-25   301 อ่านแล้ว

       

     

        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็น TED Fellow (เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ) 1 ใน 18 หน่วยงานทั่วประเทศ ในปี 2565 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างผู้ประกอบการและบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้กองทุนฯ

 

 

        TED Fellow คือ หน่วยงานพันธมิตรของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดย TED Fellow มีหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ซึ่งกองทุนฯ จะสนับสนุนทุนตั้งแต่ 100,000 - 1,500,000 บาท 

        นักศึกษาที่สนใจยื่นขอทุน TEDFUND สามารถติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ได้ทาง LINE : https://lin.ee/jRQEIDU