DIGITAL PR FOR SUSTAINABLE SOCIAL ENTERPRISE


2021-11-12   344 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “DIGITAL PR FOR SUSTAINABLE SOCIAL ENTERPRISE: กลยุทธ์ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมเพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19” (VIRTUAL EVENT) เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความยั่งยืนของสังคม และเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)

 

 

         เสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณจันทร์เพ็ญ  จันทนา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสาย Website, Social Media, และ Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณเชาวนี  พันธ์ุพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ คุณอรรจนียา  ตนานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.พัชราภรณ์  เกษะประกร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ นายรัฐวิทย์  ใจขาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นพิธีกรภายในงานเสวนา