3 จุดเด่น วิศวะฯ A.I.


2020-10-09   3841 อ่านแล้ว

 

ปัจจุบันตลาดงานมีความต้องการบุคลากรทางวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นที่สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน AI & Data Science มาเชื่อมโยงวิศวกรรมกับภาคธุรกิจช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น จบไปทำอาชีพได้หลากหลายในสายงานเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอาชีพวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ ผู้เช่ียวชาญในการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น

 

ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่มากมาย เราจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกันโดยไม่ถูกเทคโนโลยีมาแทนที่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน AI & Data Science เข้ากับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เทคโนโลยีทำงานช่วยเราได้นั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่เปิดสอนในด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับวิทยาการข้อมูล ในระดับปริญญาตรี โดยเน้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพานิชย์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญ หลักสูตรนี้ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 2 ทักษะไปพร้อมๆ กัน นั่นก็คือทักษะด้าน AI และ Data Science ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ และนำจุดแข็งร่วมของทั้งสองศาสตร์นี้มาผสมกันได้อย่างลงตัว หลักสูตรเน้นการประยุกต์ AI และ Data science ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาจริงโดยที่มี AI และ Data scieince เป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ยกตัวอย่างวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนจากการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เช่น

- AI for Ecommerce and Digital Marketing
- การประยุกต์ AI ในโลกธุรกิจ
- Data analytics in finance industry
- A.I. for Logistics

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมออกสู่สนามจริงก่อนใคร โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษจากภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์จริง มีผลงานเด่นที่สนับสนุนหลักสูตร ดีกรีระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะและฝึกใช้เครื่องมือตัวล่าสุดที่ถูกใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงๆ ผ่านโมดูลการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่คณะฯร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจช่วยกันออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านโจทย์จริง การฝึกงานระยะสั้น/ระยะยาว และ mini workshop ที่จัดโดยพันธมิตรภาคธุรกิจ นอกจากนั้นจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของคณะฯ ที่พร้อมให้เข้าใช้ตลอดเวลา หลักสูตรเน้นที่การนำโจทย์มาสอนควบคู่กับหลักทฤษฎีเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพการนำไปใช้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับโครงการดูงานหรือสัมมนาพิเศษที่จัดขึ้นมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง