การวางแผนการเงินและการลงทุน สายอาชีพที่รุ่งและฝ่าทุกวิกฤตได้


2020-08-31   1801 อ่านแล้ว

 


ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ในยุคนี้ ใครที่กำลังค้นหาโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน ม.กรุงเทพ เรียนจบไปทำงานได้หลากหลาย สามารถทำงานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนได้ทุกอาชีพ นอกจากตอบโจทย์งานในอนาคตเเล้ว ยังตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันการเงินทุกประเภท เพราะเป็นวิชาชีพที่ตลาดงานต้องการเป็นอย่างมาก

 

หลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศที่มุ่งเน้นการเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะ โดยความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จบสายไหนก็เรียนได้ เพราะมีการปูพื้นฐานความรู้ให้ในชั้นปี 1

 

 

 

 

 

 

 

จะอยู่อย่างสตรองได้ในอนาคตต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่บนความไม่แน่นอน การมีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายด้านจึงจำเป็นต่อการทำงานในอนาคตอย่างมาก เรียนสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุนได้เรียนรู้รอบด้านแบบครบทุกมิติ ได้ทักษะเฉพาะทางในสายอาชีพ เข้าใจการเงินและการลงทุนครบวงจร พร้อมนำความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติงานจริงได้ 

 

 

 

 

 

 


 

เพราะการฝากเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียว ไม่อาจให้ดอกผลเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ยุคนี้จึงจำเป็นต้องมองหาการออมเงินในรูปแบบอื่นๆ ด้วย หลักสูตรสองภาษาที่เน้นบริหารการเงินส่วนบุคคล สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการเงิน ตั้งแต่การวางแผนประกัน/แผนเกษียณ การวางแผนภาษี/แผนมรดก และด้านการลงทุนทางการเงิน ได้เรียนรู้การบริหารเงินลงทุนให้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของบุคคล เช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น โดยสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีมาผนวกกับภาคปฏิบัติในการวางแผนส่วนบุคคลในองค์รวมได้อย่างครอบคลุม ได้เรียนรู้จัดสรรเงินทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงในความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับตัวเองได้ ไม่ต้องรอเรียนจบแล้วค่อยไปสอบใบประกอบวิชาชีพ  หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาในการสอบ CFP (Certified Financial Planning)  โดยนำเอา 6 โมดูลของ CFP มาสร้างเป็นหลักสูตรปริญญาตรี และ ม.กรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่ได้รับยกเว้นการอบรม 6 Modules เพราะบรรจุอยู่ในรายวิชา ประหยัดทั้งเวลาการอบรมและค่าอบรม 60,000 บาท(คนทั่วไปต้องจ่ายค่าอบรม 10,000 บาท / 1 โมดูลและต้องผ่านการอบรม โมดูล ละ 24 ชั่วโมง ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบ) มีรุ่นพี่ที่สามารถสอบผ่าน CFP โมดูล 1 ตั้งแต่ยังเรียนปี 2 และพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพ IC License ก่อนเรียนจบ เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนเจาะลึกกับตัวจริงที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์และมีใบประกอบวิชาชีพ CFP และวิทยากรมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน  เช่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และวิทยากรชื่อดังด้านการเงินจากเพจ aomMoney เป็นต้น

มีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษกับติวเตอร์คนดัง ตลอดจนมีการอบรมทักษะและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมติวบุคลิกภาพ เพื่อสร้างโอกาสการได้งานทำและมีรายได้ที่สูง