คณะมนุษย์ฯ และ สทน. ผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกันพัฒนา นศ. ด้านการท่องเที่ยว


2023-09-29   174 อ่านแล้ว

 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โดยอาจารย์เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคุณชัยพฤกษ์  ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้ง ดร.ศิวศักดิ์  ปานสุขขุม หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว และคุณสัญญาพุฒิ  เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคม ร่วมเป็นพยาน

 

 

        ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมของคณะและนักศึกษากับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกงาน การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป