Boonyarat Benjarong Contest 2023


2023-05-12   486 อ่านแล้ว

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ แบรนด์บุญญารัตน์ เบญจรงค์ จัดกิจกรรม Boonyarat Benjarong Contest 2023 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญญารัตน์  ลิ้มวัชราวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์บุญญารัตน์เบญจรงค์ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำแบรนด์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบลวดลายเบญจรงค์บนงานเซรามิกที่ต้องอาศัยฝีมือและเทคนิคในการลงสี และคุณณัฐพล  พิชัยรัตน์ นักวาดภาพประกอบ ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและการผลิตงานลายเบญจรงค์ในผลิตภัณฑ์เซรามิก พร้อมมอบโจทย์ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ADF 106 Drawing for Creator II ประกวดออกแบบลายเบญจรงค์ ภายใต้แนวความคิด Thai Contemporary (ความเป็นไทยแบบรวมสมัย) ที่เข้ากับแบรนด์บุญญารัตน์ เบญจรงค์ ลงบนจานกลมขนาด 10 นิ้ว

 

 

โดยมีนักศึกษาที่ได้รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 นายธีร์ธวัช  เสือทรงงาม นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2 นางสาวทิพามณี  ทองสุข นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับทุนการศึกษา 8,000 บาท

รางวัลที่ 3 นายปราโมทย์  รวยสิน นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

รางวัลชมเชย นายธนธรณ์  มงคลธารวัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 

รางวัลชมเชย นางสาวนภัสวรรณ์  ลักษณียนาวิน นักศึกษาชั้นปีที่1คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 

 

 

        กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาสาธารณชน และสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยมีอาจารย์นันทรัฐ  แก้วรัตนะอัมพรและอาจารย์นพคุณ  อิทธิกำจร เป็นผู้ดูแลกิจกรรม