BUI ผนึกกำลัง HTM พา น.ศ. ลุยฝึกงานจริงต่างแดน ณ The Ritz-Carlton, Hongkong


2023-05-03   306 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนานาชาติ (BUI) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงแรม The Ritz-Carlton, Hongkong โดยมี ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ และ อาจารย์เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับ  Ms. Lau  Chi  Ying, Director of Human Resources และ Ms. Wendy  Wong  Kwan, Learning and Development Manager โรงแรม The Ritz-Carlton, Hong Kong เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ไปฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

        ภายในงานมีการบรรยายเรื่องการฝึกงาน เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานจริงในอนาคต และการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ITHM) จำนวน 7 คนได้ผ่านการคัดเลือกให้ฝึกงานเป็นรุ่นแรกในแผนก the Room Department – The Club, the F&B Services Department และ the Housekeeping Department ณ โรงแรม The Ritz-Carlton, Hong Kong ในภาคฤดูร้อนนี้