พันธมิตร

เราเชื่อว่าคุณต้องเคยได้ยินชื่อขององค์กรชั้นนำเหล่านี้มาบ้าง - บริษัทโอสถสภา จำกัด, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สายการบินนกแอร์, กระทรวงพาณิชย์, บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ฯลฯ แต่รู้หรือไม่ว่า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายแวดวงเหล่านี้เป็น ‘ผู้ให้การศึกษา’ สำหรับนักศึกษาของเราด้วย และนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะเรามีองค์กรชั้นนำกว่า 50 องค์กรที่เป็นพันธมิตรของเรา! 

เพราะการศึกษาสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกต่อไปแล้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงให้ความสำคัญเรื่องการร่วมมือกับทุกองค์กรจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชนชั้นนำในภาคธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อช่วยกันเพิ่มศักยภาพการศึกษาผ่านการร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน การเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ การร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยี เป็นต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยสถาบันในต่างประเทศมี อาทิ International Culinary Center (ICC) New York City จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์, South China Normal University ประเทศจีน, University of the West of England ประเทศอังกฤษ, Swiss Education Group, Culinary Art Academy Switzerland, IMI International Management Institute Switzerland LTD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ Kanagawa Institute of Technology จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรของเราให้มีความเป็นสากล เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ทำงานจริงในต่างประเทศที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้หลากหลาย ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

ในมุมกลับกัน เราก็เปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรของตน เป็นการผสมผสานเรื่องคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับพนักงานขององค์กรต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม ถือเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความต้องการขององค์กรต่างๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน  

การศึกษาในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องตายตัวหรือมีรูปแบบเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เมื่อมีการเรียนรู้ไปด้วยกัน สอนไปด้วยกัน และเรียนรู้จากการสอนไปด้วยกัน นักศึกษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรต่างๆ ก็จะค่อยๆ ปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งไปด้วยกัน และร่วมกันพัฒนาสังคมของเราไปด้วยกัน