EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมตลอดจนเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน เพื่อเป็นกำลังที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาวิศวกร เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตรังสิต 4 ปี ตลอดหลักสูตรเปิดสอนแล้วใน 4 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
  ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) หรือ B.Eng. (Electronics Engineering)
   
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ B.Eng. (Electrical Engineering)
   
 • สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต (Multimedia and Internet System Engineering)
  ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ.(วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต) หรือ B.Eng. (Multimedia and Internet System Engineering)

School Emblem and Colors

School Emblem
School Colors
#8d1b23 RGB: 141 27 35 HEX: #8d1b23
Vision and Mission

EN ปรัชญา
บัณฑิตวิศวกรต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้าง และผู้ทำด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข


ปณิธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่สามารถคิด วิเคราะห์ สร้าง และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีความรู้และเชี่ยวชาญจริง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ตลอดเวลา มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นคณะฯ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม


วิสัยทัศน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นสู่การเป็นแหล่งศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เป็นศูนย์รวมการวิจัย และการสร้างบัณทิตให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและมีวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และทำเองได้อย่างมีความรู้จริง
 2. สรรหาและรักษาผู้เรียนในปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพและสถานภาพทางเศรษญกิจ
 3. สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้จริง
 4. สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นมาสังกัดคณะ
 5. ขยายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้คณะฯเป็นที่รูปจักและยอมรับต่อบุคคลภานนอก
 7. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้ทำงานได้สะดวก แม่นยำและรวดเร็วขึ้น
 8. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ​​และคล่องตัว เพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ทุกสถานการณ์
 9. สืบสานและเน้นเรื่องการมีจริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
Cosmetic Image Cosmetic Image
Internships

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาการและวิชาชีพ
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้จากการทำงานจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป้าหมาย

 • นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรแจ้งความประสงค์ลงเรียนรายวิชาฝึกงานวิศวกรรมมากกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์
 • นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรได้สถานที่ฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 • นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรลงทะเบียนฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 • โทรศัพท์ตรวจนิเทศฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 • ตรวจนิเทศฝึกงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 20-25 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงาน
 • ผลประเมินตรวจนิเทศฝึกงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
 • เกรดนักศึกษาฝึกงานโดยรวม ผ่านการฝึกงานกว่าร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์
 • การบริหารโครงการฝึกงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

หลักการและเหตุผล

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้มีการบรรจุวิชาการฝึกงานวิศวกรรม (Engineering Practices) ให้ลงทะเบียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับ โดยในส่วนของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หน่วยกิต ยกเว้นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต (0 หน่วยกิต) โดยกำหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับสถานประกอบการภายนอก เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีช่วงระยะเวลาฝึกงานประมาณ 2 เดือน หรือ อย่างน้อยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ หรือประมาณ 180 ชั่วโมง ซึ่งจะมีคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวร่วมประสานงานในทุกขั้นตอน ตลอดจนการตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกงาน การประเมินผลฝึกงานและการจัดกิจกรรมต่างๆภายหลังการฝึกงานแล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล

ผ่านการประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงานของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามแบบประเมินผลของทางคณะฯ หรือแบบประเมินผลของหน่วยงาน หรือทั้งสองแบบ ซึ่งผลการประเมินจะปรากฏเกรดเป็น S (ผ่านการฝึกงาน)  หรือ U (ไม่ผ่านการฝึกงาน)  เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจะต้องได้รับการประเมินผลเป็น S จึงจะถือว่าสอบผ่านรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรม และนักศึกษาที่ไม่ผ่านการฝึกงานต้องเข้าลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรมใหม่ในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติลงรายวิชาฝึกงานวิศวกรรมได้ หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือเทียบเท่าในทุกหลักสูตร ทุกภาควิชา และยังรวมถึงนักศึกษาตกค้าง นอกรุ่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฝึกงาน โดยคุณสมบัติที่กำหนดในเบื้องต้นคือ

 • เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานภาพนักศึกษาปกติ
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA>1.76 และถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 (GPA<1.80) จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นอีกครั้งจากที่ประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และจะพิจารณาอนุมัติฝึกงานเป็นรายบุคคล
 • ไม่ติดสถานภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ (On Pro) หรือลาพักการเรียน 
 • ไม่ติดลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆในภาคฤดูร้อนหรือในช่วงของระยะเวลาการฝึกงาน
 • จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตที่มากเพียงพอต่อการระบุคุณสมบัติเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • ไม่ติดภาระการเกณฑ์ทหาร อุปสมบท การไปต่างประเทศ ภาระกิจหรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถฝึกงานได้ครบตามระยะเวลาของการฝึกงานตามหลักสูตรได้
 • ได้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ฝึกงานตามรายชื่อที่ปรากฏในแฟ้มลงชื่อนักศึกษาฝึกงานของทางคณะๆ และผ่านขั้นตอนปฏิบัติของโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนอย่างครบถ้วน
 • ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วน