โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น (ครั้งที่ 5) ณ Shanghai University of Finance and Economics มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตรระยะสั้น
26/03/2024 - 590 คนอ่านบทความนี้

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น (ครั้งที่ 5) ณ Shanghai University of Finance and Economics มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.กรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางสู่ประเทศจีน ได้ไปเรียนกับเจ้าของภาษา แถมเทียบโอนรายวิชาได้! กับโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน Shanghai University of Finance and Economics ได้รับประสบการณ์จริงในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เรียนรู้ทักษะภาษาจีน ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และได้รับประสบการณ์การดำเนินชีวิต มองเห็นสภาพเเวดล้อมธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น  

หลักสูตรนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ ร่วมกับ International Cultural Exchange School ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการจัดการ Summer School Program โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาและร่วมกิจกรรม Workshop ผ่านการดูงานองค์กรธุรกิจ และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 


หลักการและเหตุผล

         วิทยาลัยนานาชาติจีนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ทางภาษาของนักศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การได้รับประสบการณ์จริงในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษานอกจากนักศึกษาจะมีพัฒนาการการเรียนรู้ทางภาษาที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้นักศึกษาได้สัมผัสและเข้าถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ก่อเกิดเป็นความเข้าใจอันดี อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทัศนคติ มุมมอง และพัฒนาทักษะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนานาชาติจีนจึงได้จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) สถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมกับ International Cultural Exchange School ซึ่งเป็นหน่วยงานของ SUFE ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการจัดการ Summer School Program ให้กับนักศึกษาต่างชาติมาเป็นเวลานาน โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาและทำ Workshop วัฒนธรรมจีนกับอาจารย์ชาวจีน ฝึกสนทนาภาษาจีนกับนักศึกษาชาวจีน/ชาวต่างชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาจะได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการดูงานองค์กรธุรกิจ The East China Unmanned Aerial Vehicle Base และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองซูโจวและเมืองอูเจิ้น ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ในวิชาที่โครงการกำหนด จำนวน 2 วิชา

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาจีนจากสภาพแวดล้อมจริง
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางสังคม วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและการยอมรับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมสร้างความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


ระยะเวลาของโครงการ    วันที่ 1 – 21 กรกฎาคม 2567

ผู้เข้าร่วมโครงการ          นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน และนักศึกษาคณะ/หลักสูตรอื่นที่สนใจ (สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา ม.กรุงเทพ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ       อ.นิดา ถาวรกุล  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

ผู้ดูแลและร่วมเดินทางไปกับนักศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีน     อ.ภัสนันท์ ศรีอภิพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้ประสงค์จะสมัครโครงการ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและให้ขัอมูลข่าวสาร (QR Code อยู่หน้าสุดท้ายของเอกสารนี้)

2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (เลขที่โครงการ 66A130101504) 76,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ที่ฝ่ายการคลัง (อาคาร A3 ชั้น 1)

หมายเหตุ  

- ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่าเรียนภาษาจีน ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมประกันการเดินทาง

- สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย หากแจ้งยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลังกำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (4 เมษายน 2567) ไปแล้ว

3. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยการส่งไฟล์เอกสารต่อไปนี้ ทาง Google Form  (QR Code อยู่ด้านล่าง)

1) สำเนาใบเสร็จรับเงินงวดที่ 1                         
2) สำเนาหน้าแรก Passport ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
3) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์     
4) หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง   

*****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 024073888 ต่อ 2470*****

 

กำหนดการโครงการ

 

การเทียบโอนผลการเรียน

         นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้จำนวน 2 รายวิชา เป็นวิชาเลือกเสรีทางสังคมและวัฒนธรรมจีน 1 วิชา และวิชาเลือกเสรีทางทักษะภาษาจีน 1 วิชา ได้แก่

1.    นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติจีน

–  วิชาเลือกเสรี CBT387 Cross-Culture Communication

–    วิชาเลือกเสรี CIB211 Chinese for Communication in Business Context I

2.    นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน) คณะบริหารธุรกิจ

–    วิชาเลือกเสรี CBT387 Cross-Culture Communication

–    วิชาเลือกเสรี CBL121 Elementary Chinese Listening and Speaking

3.    นักศึกษาหลักสูตร/คณะอื่นที่สนใจ สามารถเทียบโอนรายวิชาข้างต้นเป็นวิชาเลือกเสรีได้

หมายเหตุ หรือรายวิชาอื่น ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน   

*****ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาที่เทียบโอน ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอน ให้แจ้งกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (อ.นิดา nida.t@bu.ac.th) หรืออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา (อ.ภัสนันท์ phatsanan.s@bu.ac.th) เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการครบทุกขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567*****

QR Code: Group Line

 

QR Code: ส่งเอกสาร


POSTER

แชร์บทความนี้