มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล X PTT เรียนรู้ผ่านแคมเปญ “Young Influencer Challenge 2022”


2022-12-20   199 อ่านแล้ว

 

        คณะนิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อริชัย  อรรคอุดม คณบดี ร่วมกับ คุณเขาวนี  พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดประกวดแผนการประชาสัมพันธ์การตลาดดิจิทัลในโครงการ “Young Influencer Challenge 2022” มอบรางวัลและทุนการศึกษารวม 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล) ที่นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อโปรโมท และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าเกษตรกรของจังหวัดระยอง ผ่านการใช้สื่อดิจิทัลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

        โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการงานแผนประชาสัมพันธ์การตลาด ตั้งแต่รับโจทย์งานประชาสัมพันธ์การตลาด เลือดผลิตภัณฑ์เกษตรกร วิเคราะห์สถานการณ์ ค้นหาความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ กลวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินผลโครงการ นอกจากนั้น นักศึกษายังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และได้รับเกียรติจาก คุณสุวิตา  จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินผลงาน พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคตได้ต่อไป

 

 

รางวัลชนะเลิศ ทีม PR Power ผลิตภัณฑ์ “ขนุนทอด”

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม PR Sacrifice ผลิตภัณฑ์ “Rice me”

 


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม PR Station ผลิตภัณฑ์ “น้ำผึ้ง”

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ทีม PR Alpha ผลิตภัณฑ์ “ทาร์ตสับปะรด”

 


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ทีม PR Marketer ผลิตภัณฑ์ “กระจูด”