ฟาร์มสามารถ: ฟาร์มรัก ฟาร์มร่วมมือ สู่ ฟาร์มเรียนรู้


2022-12-15   1002 อ่านแล้ว

 

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ร่วมมือกับสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี จัดงานฟาร์มสามารถ: ฟาร์มรัก ฟาร์มร่วมมือ สู่ ฟาร์มเรียนรู้ เพื่อฉายภาพปัจจุบันที่นำไปสู่ความสำเร็จและก้าวต่อไปของฟาร์มสามารถ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสลัดอัจฉริยะตามหลัก Universal Design เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการด้านการเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานฟื้นฟูศักยภาพคนพิการให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

 

 

        ภายในงานได้รับเกียรติจากนายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยผศ.ดร.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณกีต้า  ซับระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ คุณอาซิส  เอลเบห์ริ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ดร.วนิดา  กำเนิดเพ็ชร์ กระทรวงเกษตรฯ รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนานำร่องระบบนิเวศหมู่บ้านดิจิทัลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายเขื่อน  สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการปทุมธานี  ร่วมพิธีเปิด

 

 

        พร้อมกันนี้มีเสวนา “ฟาร์มเรียนรู้: ดอกผลของความร่วมมือและการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ปฐมา  สตะเวทิน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ณ สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี