ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมฤดี ชัยมงคล เข้ารับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.กรุงเทพ


2022-12-14   226 อ่านแล้ว

       คุณสมฤดี ชัยมงคล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตรจาก Program for Global Leadership คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และในอีกหลากหลายหลักสูตร จากสถาบันชั้นนำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

       คุณสมฤดี ชัยมงคล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารในหลายมิติ โดยสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านบัญชีในหลายแขนง และความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งต่อยอดไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการบริหารเงินขององค์กรระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่คุณสมฤดี ชัยมงคล มุ่งมั่นและทุ่มเททำให้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและสามารถขยายกิจการไปยังต่างประเทศสู่ระดับสากลได้อย่างสมภาคภูมิ นอกจากนี้ คุณสมฤดี ชัยมงคล  ยังอุทิศตนในการนำองค์ความรู้ด้านการบัญชีบริหารและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมในเชิงธุรกิจมาเผยแพร่แก่เยาวชน โดยการรับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ บรรยายในวิชาการบัญชีประยุกต์เชิงธุรกิจแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

       คุณสมฤดี ชัยมงคล เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานทุกภาคส่วนขององค์กร พร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์การทำงาน ผนวกเข้ากับองค์ความรู้และทักษะงานด้านการบัญชี โดยเน้นนำหลักการบัญชีบริหารมาบูรณาการต่อยอดในการบริหารจัดการ การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ คุณสมฤดี ชัยมงคล ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานอย่างเที่ยงธรรม สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับคุณค่าในระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจขององค์กรอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

       คุณสมฤดี ชัยมงคล นับเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพโดยการนำความรู้ในวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร และความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารเงิน ทำให้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง จากบริษัทเหมืองแร่ขนาดเล็ก ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการสร้างความยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานใหม่ๆ ใน 4 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter Investment Focus” คือ การให้ความสำคัญกับการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำเสนอแนวทางให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านขยายการเติบโตสู่พลังงานสะอาดรองรับกระแสแห่งโลกอนาคต เพื่อมุ่งนำเสนอโซลูชันพลังงานครบวงจร ด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อเป้าหมายสร้างพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโลก

       ด้วยความสามารถด้านการบัญชีทำให้สามารถบริหารงานได้อย่างประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คุณสมฤดี   ชัยมงคล จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2560 รางวัล “Best CFO” ซึ่งเป็นรางวัลผู้บริหารจัดการเงินยอดเยี่ยมจากสถาบันจัดอันดับด้านการเงินชั้นนำในเอเชีย และรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022” โดยนิตยสาร BUSINESS ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       โดยเหตุที่คุณสมฤดี ชัยมงคล ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการบัญชีในหลายแขนงมาใช้ในการบริหารงานธุรกิจกระทั่งองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป