คณะบริหารธุรกิจXบริษัทชั้นนำ แจกโจทย์ให้ น.ศ. คิดแผนธุรกิจชุมชน


2022-10-25   256 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพและการจัดการการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดสู่การทำงานวิจัยร่วมกันกับชุมชน บริษัทเอกชน และภาครัฐได้ในอนาคต

 

 

        ภายในงานได้รับเกียรติจากดร.อำพล  วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชุนในอนาคต” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณวัลลภ  สิงหราช และทีมงานบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้ความรู้ด้านการจัดการการขนส่งผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสินค้าควบคุมอุณภูมิ รวมถึงจัดอบรบ workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจและการจัดการการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและชนะการประกวดแผนธุรกิจจะได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย

 

 

        ตลอดโครงการนักศึกษาได้รับการดูแลจากทีมอาจารย์ ดร.นิตนา  ฐานิตธนกร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดร.วรวัฒน์  จรดล และอาจารย์ปุณณรัตน์  ชนะสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ