คณะศิลปกรรมฯ เสกแรงบันดาลใจกับดีไซน์เนอร์ไทยระดับโลก


2022-09-28   363 อ่านแล้ว

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "Inspiration Sourcing for Fashion Collection" ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ FASHION COLLECTION โดยได้รับเกียรติจากคุณชำนัญ  ภักดีสุข 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในเวทีระดับโลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ โดยมีดร.อรภาวดี  เสรีวิวัฒนา และอาจารย์สรพงษ์  งิ้วทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ดูแลตลอดกิจกรรม