BUSEM ผนึกกำลัง TED Fellow ยกระดับ Startup รุ่นใหม่สู่อนาคต


2022-08-18   489 อ่านแล้ว

 

        ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow โดยมี ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 

 

        TED Fellow คือ หน่วยงานพันธมิตรของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดย TED Fellow มีหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)