BUI คล้องแขน PATA เปิดตัว PATA Student Chapter ครั้งแรกใน BU


2022-08-08   351 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ Pacific Asia Travel Association (PATA) เปิดตัว PATA Student Chapter ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบและเกิดความยั่งยืน โดยมี นางสาวรัตน  ปานนพภา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ นำเสนอโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์กาญจนา  พากโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ และ Miss Aletheia Tan  Membership Engagement & Youth Ambassador พร้อมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะ