ยกทีมเด็กคณะบริหารฯ สุดเจ๋งครีเอทผลงานคว้ารางวัลระดับประเทศ


2022-08-03   330 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล

        นายณัฐชนน  ลอไกรเพชร นางสาวศศิ  เลิศศาสตร์ และนายกฤษณ์  อินทกูล นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ทีม NO SUGAR CARAMEL รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 150 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล โปรโมทผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุตั้งต้นมาจาก “ต้นจากทะเล” Digital Marketing Plan for the Products Made from 'Nypa Palm' 2022 โดยมี อาจารย์อรอนงค์  วิชินโรจน์จรัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        นางสาวปรางทอง  ปราสาททอง และนางสาวณัฏฐพร  วิภาคาร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทีม SUGAR HIGH รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 100 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล โปรโมทผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุตั้งต้นมาจาก “ต้นจากทะเล” Digital Marketing Plan for the Products Made from 'Nypa Palm' 2022 โดยมี ดร.ธนกฤต  วงศ์มหาเศรษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        นายธนภัทร  จีรัญพงษ์ นางสาวอนัญญา  สารสุวรรณ นายศุภวิชญ์  ตามัย นางสาวณัฐริกา  แก้วกุล นายเศรษฐพล  วรรณภาสนี และนางสาวสิรภัทร  สุขิตมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทีม Moonlight รับรางวัลขวัญใจกรรมการพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทและสบู่วิภาดาจำนวน 12 ก้อน จากการประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง" โดยมี ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        นายพีรพัฒน์  พรหมชาติ นายภูรีณัฐ  เถื่อนถิ่น นางสาวกัญญ์วรา  เสือวิเชียร นายภูมินทร์ โคตะมา นางสาวสุกัญญา  คงภู นางสาวอภิสรา  นูหว้า และนางสาวกมลลักษณ์  สถิตสันธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทีม หนึ่งนิ้วโป้ง รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 500 บาทและสบู่วิภาดาจำนวน 12 ก้อน จากการประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง" โดยมี ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        นางสาวพรชนก  ชัยนิคม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทีม กุหลาบไฟ รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ Finding The Unicorn จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

        นางสาวภัทรานิษฐ์  อัครปริยงหิรัญ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน รับรางวัลเงินทุนในการผลิตสื่อจำนวน 70,000 บาท จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ The Ex-Prisoner’Lives Project จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)